×

Általános Szerződési Feltételek

Összes kinyitása Összes becsukása

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSzF hatálya a HeavenRugs weblapján (https://heavenrugs.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://heavenrugs.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek és letölthető az alábbi linkről: https://heavenrugs.hu/docs/aszf.pdf.

A szolgáltató neve: Maurél Kft. - HEAVENRUGS.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panasz ügyintézés helye): 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a, MAXCity 2. emelet, telefonszáma: 06 23 428 330.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@heavenrugs.com.

Cégjegyzékszáma: 01-09-685045.
Adószáma: 11955430-2-41.
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság.
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…
A szerződés nyelve: magyar.

A tárhely-szolgáltató neve: EV2 Internet Kft., címe: 1149 Budapest, Róna út 120-122., e-mail címe: info@ev2.hu.

2.1 A jelen Szabályzatban nem szabályzott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 A jelen Szabályzat 2016. július hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A HeavenRugs jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a HeavenRugs azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3 Felhasználó, amennyiben belép a HeavenRugs által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

2.4 A HeavenRugs fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a HeavenRugs írásos hozzájárulása nélkül.

3.1 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSzF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A HeavenRugs kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3 A HeavenRugs-ot a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4 A HeavenRugs-ot nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a HeavenRugs-nak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.1 A weboldalon megjelenített termékek megrendelhetők online vagy megvásárolhatók személyesen a HeavenRugs, MAXCity lakberendezési áruházban. A jelen ÁSzF kizárólag online vásárlás esetén érvényes. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2 A HeavenRugs válogatott keleti és modern, kézi csomózású gyapjú, selyem és gépi szőnyegeket forgalmaz, különböző stílusban, méretben, színben és formában. Ezenfelül szőnyeg kiegészítőket (pl csúszásgátló), szőnyegápoló- és tisztítószereket valamint kiegészítő bútorakat árusít. A legmodernebb design szőnyegek mellett Shaggy, patchwork és gyerek szőnyegek is megvásárolhatók. A HeavenRugs webáruház részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőségekért.

4.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a HeavenRugs teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4 Amennyiben a HeavenRugs minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a HeavenRugs nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5 Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie kell. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt rendelés semmis szerződésnek tekintendő.

6.1 A rendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A rendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a rendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A HeavenRugs ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton igazolja vissza, hogy mikor tudja teljesíteni a rendelését.

6.2 A HeavenRugs nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A HeavenRugs fenntartja a jogot a már visszaigazolt rendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

7.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 15 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A HeavenRugs webáruház azonban 30 napos elállást biztosít vásárlói számára. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

7.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.3 Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.4 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a HeavenRugs nem vállalta e költség viselését.

7.5 Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a HeavenRugs azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.6 Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.7 A HeavenRugs a termék visszaérkezését vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 7 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.8 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.9 Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés a HeavenRugs részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a HeavenRugs címén leadni.

7.10 A Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 30 napon belül megküldenie.

7.11 A Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 30 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

7.12 A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a HeavenRugs vállalta e költség viselését.

7.13 A HeavenRugs nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a HeavenRugs által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.14 A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

7.15 A visszatérítést a HeavenRugs mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket, vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.16 Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti HeavenRugs elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogadunk el. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a HeavenRugs részére.

7.17 A Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a HeavenRugs a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

7.18 A Fogyasztó és a HeavenRugs közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.19 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.20 Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti a HeavenRugs-ot a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.21 Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő Fellhasználókat illeti meg.

7.22 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.23 Az elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a HeavenRugs elérhetőségeinek egyikére elküldeni.

7.23.1 A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 30. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 30 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét vesszük figyelembe.

7.23.2 A Fogyszasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a HeavenRugs címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 30 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 30 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.23.3 A HeavenRugs azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a HeavenRugs által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.23.4 Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szállított termék esetén az utoljára kézbesített termék kézhezvételtől számított 30 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Kellékszavatosság

8.1 Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2 Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3 Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6 Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7 Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9 Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11 A HeavenRugs milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A HeavenRugs kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A HeavenRugs-nak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

8.12 Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webáruházat üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

8.13 Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása.

8.14 Mikor mentesül a HeavenRugs a jótállási kötelezettsége alól?

A HeavenRugs jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.15 A HeavenRugs nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9.1 Fogyasztó és a HeavenRugs közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2 A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a HeavenRugs-ot terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4 A HeavenRugs a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5 A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6 Ha a HeavenRugs a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7 A HeavenRugs a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8 A HeavenRugs-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10.1 A HeavenRugs kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2 Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3 Amennyiben a HeavenRugs a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a HeavenRugs egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4 A HeavenRugs és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11.1 A HeavenRugs célja, hogy valamennyi rendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2 A HeavenRugs a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a HeavenRugs a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3 Az írásbeli panaszt a HeavenRugs 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a HeavenRugs, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4 Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

11.5 A HeavenRugs a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

11.6 Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Fax szám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

11.7 Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveihez. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

11.8 Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: http://www.panaszrendezes.hu

11.9 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a HeavenRugs kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.10 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. A HeavenRugs-ot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12.1 Miután a heavenrugs.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a heavenrugs.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a HeavenRugs írásos hozzájárulása nélkül.

12.2 A heavenrugs.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3 A HeavenRugs fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4 Tilos a heavenrugs.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a heavenrugs.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5 A heavenrugs.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a HeavenRugs írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6 Engedélyezzük, hogy elektronikusan lemásoljon, vagy kinyomtasson róla részleteket az Ön saját, nem kereskedelmi és törvényes használatára, feltéve, hogy ezeken a másolatokon fel van tüntetve a szerzői jog vagy bármilyen más tulajdonosi említése a HeavenRugs-nak. Semmilyen más másolata ennek a honlapnak, annak egészének vagy részeinek tilos a HeavenRugs kifejezett írásos engedélye nélkül.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://heavenrugs.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

Budapest, 2016. július 4.